ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 • A jelen tájékoztató a www.danceebook.hu, a www.eskuvoshowbors.huweblapokra, továbbá az Esküvő Show & Bors Facebook csoportra,továbbá a weblaponilletve a Facebook csoporton keresztül (vagy a Szolgáltatóval történő közvetlenkapcsolatfelvétel útján) létrejött szerződésekre vonatkozik (együtt a továbbiakban. Weblap).

  Kik vagyunk?

  A weblapok üzemeltetője Molnár Aliz Ivett EV Auerbach 16/2 Eugendorf 5301 Ausztria ATU76437303(a továbbiakban: Adatkezelő).

  A weblapon szereplő tartalom szerzői jogi jogosultja: Molnár Alíz táncsport edző. A szerzői jogra a szerzői jogi nyilatkozat az irányadó: https://www.eskuvoshowbors.hu/jogi-nyilatkozat-es-felhasznalasi-feltetelek/

  Milyen jogszabályok alkalmazandók?

  Az adatkezelésre a természetesszemélyeknek a személyes adatok kezelésetekintetébentörténő védelmérőlés az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvhatályonkívülhelyezésérőlszóló 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti éstanácsi rendelet (a továbbiakban: GDPR) továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv (Infotv).

  Kik az érintettek?

  Érintett az, akinek a személyes adatát az adatkezelő kezeli. Mivel az esküvőszervezési szolgáltatás esetében párok jelentkeznek a szolgáltatás igénybevétele, fontos, hogy jogaikat csak személyesen gyakorolhatják, egymás személyes adataihoz csak meghatalmazással férhetnek hozzá. Ugyanez vonatkozik a közös kép- és videofelvételekre is.

  Mi az adatkezelés célja?

  Az adatkezelés célja az Adatkezelő szolgáltatásainak terjesztése, reklámozása és szolgáltatás nyújtása.

  Szolgáltatások:

  • a „danceebook” szolgáltatás esetén az esküvőt tartó párok elektronikus videókönyvet kapnak, amelyben a koreográfia szerepel.
  • az Esküvő Show & Bors Facebook csoport célja a műsor leadása
  • a Danceebook VIP Facebook csoport célja egyéb táncok oktatás
  • a „Külföldről szervezem az esküvőm” Facebook csoport: külföldről szervezett esküvőkkel kapcsolatos információk megosztása
  • az adatkezelőMolnár Alíz táncsport edző szerzői joga alá tartozó koreogáfiákat készít és mutat be, amelyek ellenérték fejében megvásárolhatók.
  • az Adatkezelő egyéb eseményeket szervez, amelyek külön feliratkozás (hozzájárulás) alapján vehetők igénybe.

  Mi az adatkezelés jogalapja?

  Szolgáltatás igénybevétele esetén az adatkezelésa GDPR 6. cikk (1) bekezdésb) pontján (szerződés). Amennyiben nem történik szolgáltatás igénybevétele (pl. weblap látogatása, Facebook csoportba történő feliratkozás), az adatkezelés jogalapjaa GDPR 6. cikk (1)bekezdés a) pontja (hozzájárulás).

  A szolgáltatás igénybe vevője (Felhasználó)a regisztráció során nyilatkozikarról, hogy a jelen tájékoztatót megismerte, értelmezéstkövetőentudomásulvettei, ésmagáranézvetartalmátkötelezőként fogadja el.Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó a szolgáltatás Általános Szerződési Feltételeit köteles elfogadni.

  Bizonyos – külön megjelölt – esetekben az adatkezelés jogalapja az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdeke. Jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén

  Milyen adatokat kezel az adatkezelő?

  A Felhasználó a regisztráció során az alábbi személyes adatokat adja meg:név, e-mail cím, számlázási adatok, kép illetve video feltöltése esetén képmás.

  AWeblap üzemeltetéséhez és szolgáltatásai teljesítéséhez az Adatkezelő adatfeldolgozókat vesz igénybe, amelynek kategóriái az alábbiak:

  • szerverszolgáltató
  • on-line fizetés igénybevétele esetén fizetési szolgáltató
  • könyvelő

  Milyen előírások vonatkoznak az adatbiztonságra?

  Azadatkezelő a GDPR és az Infotv. rendelkezései szerint fokozottan ügyel az adatbiztonságkövetelményénekmegtartására, megteszi a szükségesfizikai és műszakiintézkedéseket a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, véletlenmegsemmisülés vagy sérülés ellen. Adatfeldolgozók igénybevétele esetén az adatbiztonságot az adatfeldolgozási szerződés garantálja.

  Mik az érintettek jogai?

  A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást az adatkezelésről a hello@eskuvoshowbors.hu e-mail címen, valamint megilleti a hozzáféréshez, a helyesbítéshez, a törléshez, az adatkezeléskorlátozásához, valamint a hozzájárulásvisszavonásáhozvaló jog. Amennyiben az adatkezelés jogos érdeken alapul, a Felhasználó tiltakozhat az adatkezelés ellen.

  A Felhasználó a személyes adatai kezeléséről a Pályázó a GDPR 15. cikke alapjántájékoztatástkérhet (hozzáféréshezvaló jog). A hozzáféréshezvaló jog alapjána Felhasználó jogosult arra, hogy azAdatkezelőtőlvisszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon az adatkezeléscéljáról, az érintettszemélyes adatok kategóriáiról, a címzettekről, akikkel a személyes adatokat közölték vagy közölnifogják, a személyes adatok tárolásánakidőtartamáról, a személyes adatok gyűjtésénekmódjáról. A hozzáféréshezvaló jog kereténbelül az Adatkezelő az adatkezeléstárgyátképező személyes adatok másolatát a Felhasználórendelkezésérebocsátja. A másolat készítéséért az Adatkezelő ésszerű díjat számolhat fel.

  A Felhasználó bármikor jogosult a pontatlanul, tévesen kezelt adatai kijavítását, helyesbítésétkérni.

  Az adatkezeléskorlátozásáhozvaló jog alapján a Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére azAdatkezelő korlátozza az adatkezelést. Ilyen eset, ha a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát. Korlátozásra kerül sor abban az esetben is, ha az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználóellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásánakkorlátozását; vagy amennyiben azAdatkezelőnekmár nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezeléscéljából, de a Felhasználó igényli azokat jogi igényekelőterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; továbbá abban az esetben, ha a Felhasználójogszerűen tiltakozott az adatkezelés ellen; akkor a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amígmegállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekeielsőbbségetélveznek-e a Felhasználó jogos érdekeivel szemben.

  Kihez fordulhat jogai megsértése esetén?

  A Felhasználó mint érintettelsődlegesen az adatkezelőnél kereshet jogorvoslatot az erre a célra fenntartott e-mail címen: hello@eskuvoshowbors.hu . Amennyiben ez nem vezet eredményre az adatkezeléssel szemben a Nemzeti AdatvédelmiésInformációszabadságHatóságnálélhet panasszal (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11, ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve a Fővárosi T9örvényszékhez vagy a lakóhelye szerinti törvényszékhez fordulhat.

  A weblaphasználatához és a weblapon keresztül igénybevett szolgáltatásokhoz –